Regulamin określa

 • warunki korzystania z serwisu
 • zasady przyjmowania zleceń oraz odstąpienia od umowy
 • warunki przyjmowania materiałów do druku
 • zasady dotyczące zarządzania danymi klienta
 • warunki reklamacji
 • warunki odpowiedzialności Usługodawcy

1. Postanowienia ogólne

 • Administratorem i właścicielem serwisu FotoPrintum.pl jest: SONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kostrzyńskiej 89,
  KRS 0000070136, NIP 599-020-50-85, REGON 210025061, Kapitał zakładowy: 1.622.500, 00 PLN,
  zwana dalej Usługodawcą lub Administratorem.
 • Serwis dostępny jest pod adresem internetowym http://www.fotoprintum.pl
 • Miejscem zawarcia umowy na usługi oraz wykonywania usług jest siedziba serwisu Usługodawcy.
 • Osoba korzystająca z serwisu FotoPrintum.pl w dalszej części Regulaminu zwana jest Użytkownikiem.
 • Wszystkie formularze i informacje oraz oferta serwisu FotoPrintum.pl dostępne są w języku polskim.
 • Usługodawca świadczy usługi polegające na realizacji indywidualnych zlecewń/zamówień na druk z powierzonych
  przez Użytkownika materiałów tekstowych i zdjęć. W tym celu użytkownik pobiera udostępniony przez Usługodawcę program FotoPrintum.
 • Program FotoPrintum może być używany przez Użytkownika tylko i wyłącznie do przygotowywania
  plików w celu przesłania ich i złożenia zlecenia
  w serwisie FotoPrintum.pl.
 • Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie FotoPrintum oraz jego odpłatne rozpowszechniania przez Użytkownika serwisu FotoPrintum.pl
 • Użytkownik może używać program FotoPrintum nieodpłatnie i przekazywać go nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.

2. Oferty i ceny usług

 • Usługodawca umieszcza pełną ofertę wraz z opisem na stronie FotoPrintum.pl. Jest ona wiążąca w okresie jej udostępniania na witrynie internetowej.
 • Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 • Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy usłudze w chwili złożenia zlecenia
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, a także organizowania
  i odwoływania specjalnych akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen nie obowiązują do zamówień przyjętych do realizacji.
 • Rabaty i promocje nie łączą się.

3. Warunki korzystania z serwisu

 • Warunkiem korzystania z usług jest pobranie bezpłatnego programu FotoPrintum i rejestracja za jego pośrednictwem zlecenia w serwisie FotoPrintum.pl.
 • Użytkownik wypełniając formularz zlecenia wypełnia rubrykę, w której oświadcza czy zapoznał się z Regulaminem.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system operacyjny i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia
  połączenia się i korzystania z Internetu oraz korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego FotoPrintum.pl.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika (dane wprowadzone przy składaniu zlecenia)
  oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika po zakończeniu realizacji usługi.
 • Dane wprowadzone przy składaniu zlecenia mogą być później zmienione na pisemną prośbę Użytkownika.
  W tym celu musi on przesłać taką prośbę w formie mailowej na adres: zamowienia@fotoprintum.pl

4. Realizacja zleceń

 • Na złożenie i realizację zlecenia składają się następujące etapy:
  • pobranie programu FotoPrintum ze strony FotoPrintum.pl
  • wykonanie projektu graficznego zamawianego produktu lub zlecenie wykonania projektu Usługodawcy,
  • zatwierdzenie zamówienia przez Użytkownika i wybór formy płatności,
  • wysłanie do Usługodawcy za pośrednictwem programu FotoPrintum gotowego projektu lub w przypadku zlecenia
   projektu Usługodawcy, na adres mailowy zamowienia@fotoprintum.pl niezbędnych do jego realizacji zdjęć/plików,
  • płatność Użytkownika dla Usługodawcy zgodnie z wybranym rodzajem płatności,
  • realizację usługi przez Usługodawcę i wysyłkę gotowego produktu do Użytkownika,
  • Usługodawca wyśle maile do Użytkownika z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji,
   otrzymania płatności od Użytkownika i wysłania gotowego produktu po realizacji usługi.
 • Każde zlecenie Użytkownika jest rejestrowane w serwisie FotoPrintum.pl i otrzymuje osobisty numer zlecenia.
 • Wypełnienie formularza zamówienia w programie FotoPrintum i wysłanie do Usługodawcy materiałów (plików)
  przez Użytkownika jest równoznaczne ze zleceniem usługi.
 • Zlecenia w serwisie FotoPrintum.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w przesłanych przez Użytkownika materiałach.
  Jeśli materiały te zawierają treści niezgodne z prawem, normami społecznymi lub obyczajowymi, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi.
 • Składając zlecenie Użytkownik oświadcza jednocześnie, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów – zdjęć, tekstów, grafik, które dostarczył
  Usługodawcy i które zostaną wydrukowane na zlecenie Użytkownika oraz, że nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do FotoPrintum.pl z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez Użytkownika, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego,
  koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 • Usługodawca nie dokonuje korekty merytorycznej przesłanych przez Użytkownika materiałów.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
 • Standardowy czas realizacji zlecenia wynosi od 4 do 7 dni roboczych i jest liczony od dnia roboczego następującego po:
  • otrzymaniu kompletnego, wolnego od błędów projektu, zlecenia oraz otrzymania potwierdzenia płatności od serwisu PayU.pl,
  • zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sonar. sp z.o.o.
  • otrzymania kompletnego, wolnego od błędów projektu oraz zlecenia - dla zleceń płatnych za pobraniem (patrz pkt. 14 c Regulaminu).
 • Za datę realizacji zlecenia przez Usługodawcę przyjmuje się datę:
  • przekazania przedmiotu zamówienia podmiotowi doręczającemu zgodnie z ust. 14,
  • powiadomienia Użytkownika o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym.
 • Użytkownicy mogą dokonywać płatności za przedmiot zlecenia na rzecz Usługodawcy albo:
  • jako przedpłatę przelewem bankowym przed realizacją zlecenia - jako płatność on-line z serwisu PayU.pl. Usługodawca korzysta z pośrednictwa serwisu www.payu.pl gwarantującego pełne bezpieczeństwo transakcji i zachowanie tajności przekazywanych danych przy obciążaniu rachunków bankowych.
  • jako przedpłatę przelewem bankowym przed realizacją zlecenia - jako zwykły przelew elektroniczny.
  • gotówką za pobraniem – tylko w przypadku jeśli Użytkownik jest podmiotem gospodarczym i dostarczy Usługodawcy
   dokumenty rejestrowe (Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej lub odpis z KRS i REGON, NIP).
 • Użytkownik może zmienić parametry Zamówienia, rodzaj przesyłki, dane adresowe przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
  • jeśli zmiana parametrów Zamówienia niesie ze sobą zwiększenie ceny całkowitej, Użytkownik zobowiązany
   jest dopłacić różnicę przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
  • jeśli zmiana parametrów Zamówienia niesie ze sobą zmniejszenie ceny całkowitej, Usługodawca może zwrócić różnicę na rzecz Użytkownika,
   potrącając z kwoty zwrotu 2,00 zł tytułem kosztów przelewu bankowego lub zaproponować dodatkową usługę w kwocie różnicy.
 • Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów” Użytkownik akceptuje ofertę Usługi zgodnie z jej opisem i ceną podanymi na stronie FotoPrintum.pl oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem. Zatwierdzenie zlecenia poprzez ikonę „Zamów” traktuje się jak zawarcie umowy na wykonanie Usługi.
 • Składając zamówienie Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów – zdjęć, tekstów, grafik,
  które dostarczył Usługodawcy i które zostaną wydrukowane w zleceniu Użytkownika i nie narusza swoim działaniem
  praw osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne szkody z tego wynikające.
 • Doręczenie wykonanego przedmiotu zlecenia do Użytkownika odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 • Koszty doręczenia przedmiotu zlecenia pokrywa Użytkownik i są one podane w formularzu zamówienia oraz w serwisie FotoPrintum.pl w zakładce Cennik.
 • Istnieje możliwość osobistego odbioru przedmiotów zlecenia w siedzibie Usługodawcy.
 • W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zlecenia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację
  zlecenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika.
 • Po wykonaniu zlecenia Usługodawca wystawia paragon lub na życzenie, fakturę VAT.
  Jednocześnie Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 • Każdy Użytkownik ma możliwość jednokrotnego zamówienia druku jednej bezpłatnej strony testowej albumu z wybranymi przez siebie zdjęciami
  lub jej wybranego fragmentu. Ponosi wówczas jedynie koszty przesyłki zgodnie z ust. 17 i 18. W przypadku określonym w ust. 22,
  realizacja druku strony testowej odbywa się na takich samych zasadach jak realizacja innego zlecenia.

5. Reklamacje

 • Reklamację może złożyć każdy Użytkownik serwisu FotoPrintum.pl posiadający zrealizowane zlecenie.
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dokonanie przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno,
  aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone w formie pisemnej mailem na adres: zamowienia@fotoprintum.pl
  bądź listownie na adres Sklepu i zawierać dane Użytkownika, nr zlecenia i opis niezgodności.
 • Każda reklamacja zgłoszona przez Użytkownika będzie rozpatrywana indywidualnie.
 • Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze od godz. 8-16.
 • W przypadku uszkodzenia przesyłki Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia jej do dyspozycji
  Usługodawcy do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 • Reklamacje bez względu na rodzaj zlecenia rozpatrywane będą w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 roku poz. 827 ), Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia
  od umowy jeśli Usługodawca wykonał w pełni zamówienie za wyraźną zgodą Użytkownika.
 • Gwarancja drugiej szansy pozwala na ponowny druk przedmiotu zamówienia za połowę jego podstawowej ceny (rabat nie dotyczy
  zniżek specjalnych, kuponów z akcji grupowych oraz kuponów indywidualnych oraz kosztów przesyłki) jeśli Użytkownik:
  • odeśle przedmiot zamówienia w przeciągu 7 dni od jego otrzymania;
  • za pośrednictwem programu FotoPrintum przekaże poprawiony projekt.

6. Dane osobowe

 • Usługodawca w pełni przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza,
  iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronom trzecim.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1182 ) )
  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celu realizacji usług oraz do przesyłania informacji handlowych
  i marketingowych dotyczących serwisu.

7. Własność intelektualna

 • Zawartość serwisu FotoPrintum.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 • Prawa do serwisu FotoPrintum.pl oraz treści w nim zawarte należą do firmy SONAR Sp. z o.o.
 • Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, ikony, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe,
  znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu FotoPrintum.pl.
 • Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze stron www.FotoPrintum.pl
  bez zgody Administratora jest zabronione.

8. Postanowienia końcowe

 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu.
  O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.
  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 • Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu FotoPrintum.pl należy zgłaszać mailowo na adres
  internetowy serwisu lub listownie na adres Usługodawcy.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wymienionych wyżej ustaw.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKLEPEM, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane
  sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje
  poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2014 roku.

Polityka prywatności

Serwis FotoPrintum.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy zarejestrowali swoje zlecenia w serwisie.

Ochrona danych osobowych
Serwis FotoPrintum.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników.

Gromadzenie danych osobowych
Serwis FotoPrintum.pl posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do realizacji zleceń użytkowników.
Są to imiona, nazwiska, adres, telefon, adres e-mail użytkownika lub w przypadku użytkowników będących podmiotami gospodarczymi,
dane adresowe firmy, osoba kontaktowa, telefon, adres e-mail i numer NIP.

Serwis FotoPrintum.pl daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych (w celu modyfikacji
lub całkowitego usunięcia danych prosimy o przesłanie takiej prośby na adres: zamowienia@fotoprintum.pl).

Cookies oraz adres IP

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych
na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików Cookies może spowodować
utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co FotoPrintum nie odpowiadają.

Wiadomości/Reklama

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności
związanej z serwisem FotoPrintum.pl (wcześniej Fotoalbumy24.eu i Fotokalendarze24.eu). Pod tym określeniem rozumiemy informacje o nowościach,
aktualizacjach, promocjach w serwisie oraz pozostałych akcjach reklamowych związanych z oferowanymi przez nas usługami.

Prawa autorskie

Zawarte w całym serwisie FotoPrintum.pl materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW bez zgody właściciela serwisu.
Są to publikacje stworzone przez redakcję, lub inne osoby z redakcja współpracujące i są chronione prawem autorskim,
a ich nieautoryzowane używanie jest łamaniem prawa polskiego.

Serwis FotoPrintum.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Regulamin Konkursu "Halloween z Fotoprintum"

1. Zasady przebiegu Konkursu „Halloween z Fotoprintum" określa niniejszy Regulamin.

2. Organizatorem Konkursu jest Sklep Internetowy Fotoprintum.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz konto w serwisie Facebook.com.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Osoba, która polubi fanpage https://www.facebook.com/fotoprintumpl/ i udostępni zdjęcie konkursowe zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.

6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy polubić fanpage https://www.facebook.com/fotoprintumpl/ oraz publicznie udostępnić zdjęcie konkursowe w terminie: 13.10. - 20.10.2016 r.

7. Wyłonienie zwycięzcy w formie losowania oraz ogłoszenie wyników na https://www.facebook.com/fotoprintumpl/ nastąpi 21.10.2016 r.

8. Nagrodą w Konkursie jest dowolnie wybrany wzór Kubka Halloween z nadrukiem – edycja specjalna. Produkt dostępny na http://fotoprintum.pl/43-fotokubki?p=2.

9. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inną, na jej wartość pieniężną ani przenieść praw do jej odebrania na osobę trzecią.

10. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w formie odbioru osobistego po okazaniu dokumentu tożsamości.

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub psedonimu (nicka) na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.

12. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

13. Polubienie profilu i udostępnienie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

15. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.fotoprintum.pl.

17. Wszelkie pytania i uwagi można kierować w wiadomości prywatnej na profilu organizatora w serwisie Facebook.com https://www.facebook.com/fotoprintumpl/.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.