Regulamin określa

 • warunki korzystania z serwisu
 • zasady przyjmowania zleceń oraz odstąpienia od umowy
 • warunki przyjmowania materiałów do druku
 • zasady dotyczące zarządzania danymi klienta
 • warunki reklamacji
 • warunki odpowiedzialności Usługodawcy

1. Postanowienia ogólne

 • Administratorem i właścicielem serwisu FotoPrintum.pl jest: SONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kostrzyńskiej 89,
  KRS 0000070136, NIP 599-020-50-85, BDO 000091620, REGON 210025061, Kapitał zakładowy: 1.622.500, 00 PLN, zwana dalej Usługodawcą lub Administratorem.
 • Serwis dostępny jest pod adresem internetowym https://www.fotoprintum.pl
 • Miejscem zawarcia umowy na usługi oraz wykonywania usług jest siedziba serwisu Usługodawcy.
 • Osoba korzystająca z serwisu FotoPrintum.pl w dalszej części Regulaminu zwana jest Użytkownikiem.
 • Wszystkie formularze i informacje oraz oferta serwisu FotoPrintum.pl dostępne są w języku polskim.
 • Usługodawca świadczy usługi polegające na realizacji indywidualnych zlecewń/zamówień na druk z powierzonych
  przez Użytkownika materiałów tekstowych i zdjęć. W tym celu użytkownik pobiera udostępniony przez Usługodawcę program FotoPrintum.
 • Program FotoPrintum może być używany przez Użytkownika tylko i wyłącznie do przygotowywania
  plików w celu przesłania ich i złożenia zlecenia
  w serwisie FotoPrintum.pl.
 • Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie FotoPrintum oraz jego odpłatne rozpowszechniania przez Użytkownika serwisu FotoPrintum.pl
 • Użytkownik może używać program FotoPrintum nieodpłatnie i przekazywać go nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.

2. Oferty i ceny usług

 • Usługodawca umieszcza pełną ofertę wraz z opisem na stronie FotoPrintum.pl. Jest ona wiążąca w okresie jej udostępniania na witrynie internetowej.
 • Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 • Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy usłudze w chwili złożenia zlecenia
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, a także organizowania
  i odwoływania specjalnych akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen nie obowiązują do zamówień przyjętych do realizacji.
 • Rabaty i promocje nie łączą się.

3. Warunki korzystania z serwisu

 • Warunkiem korzystania z usług jest pobranie bezpłatnego programu FotoPrintum i rejestracja za jego pośrednictwem zlecenia w serwisie FotoPrintum.pl.
 • Użytkownik wypełniając formularz zlecenia wypełnia rubrykę, w której oświadcza czy zapoznał się z Regulaminem.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system operacyjny i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia
  połączenia się i korzystania z Internetu oraz korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego FotoPrintum.pl.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika (dane wprowadzone przy składaniu zlecenia)
  oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika po zakończeniu realizacji usługi.
 • Dane wprowadzone przy składaniu zlecenia mogą być później zmienione na pisemną prośbę Użytkownika.
  W tym celu musi on przesłać taką prośbę w formie mailowej na adres: zamowienia@fotoprintum.pl

4. Realizacja zleceń

 • Na złożenie i realizację zlecenia składają się następujące etapy:
  • pobranie programu FotoPrintum ze strony FotoPrintum.pl
  • wykonanie projektu graficznego zamawianego produktu lub zlecenie wykonania projektu Usługodawcy,
  • zatwierdzenie zamówienia przez Użytkownika i wybór formy płatności,
  • wysłanie do Usługodawcy za pośrednictwem programu FotoPrintum gotowego projektu lub w przypadku zlecenia
   projektu Usługodawcy, na adres mailowy zamowienia@fotoprintum.pl niezbędnych do jego realizacji zdjęć/plików,
  • płatność Użytkownika dla Usługodawcy zgodnie z wybranym rodzajem płatności,
  • realizację usługi przez Usługodawcę i wysyłkę gotowego produktu do Użytkownika,
  • Usługodawca wyśle maile do Użytkownika z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji,
   otrzymania płatności od Użytkownika i wysłania gotowego produktu po realizacji usługi.
 • Każde zlecenie Użytkownika jest rejestrowane w serwisie FotoPrintum.pl i otrzymuje osobisty numer zlecenia.
 • Wypełnienie formularza zamówienia w programie FotoPrintum i wysłanie do Usługodawcy materiałów (plików)
  przez Użytkownika jest równoznaczne ze zleceniem usługi.
 • Zlecenia w serwisie FotoPrintum.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w przesłanych przez Użytkownika materiałach.
  Jeśli materiały te zawierają treści niezgodne z prawem, normami społecznymi lub obyczajowymi, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi.
 • Składając zlecenie Użytkownik oświadcza jednocześnie, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów – zdjęć, tekstów, grafik, które dostarczył
  Usługodawcy i które zostaną wydrukowane na zlecenie Użytkownika oraz, że nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do FotoPrintum.pl z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez Użytkownika, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego,
  koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 • Usługodawca nie dokonuje korekty merytorycznej przesłanych przez Użytkownika materiałów.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
 • Standardowy czas realizacji zlecenia wynosi od 4 do 7 dni roboczych i jest liczony od dnia roboczego następującego po:
  • otrzymaniu kompletnego, wolnego od błędów projektu, zlecenia oraz otrzymania potwierdzenia płatności od serwisu PayU.pl,
  • zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sonar. sp z.o.o.
  • otrzymania kompletnego, wolnego od błędów projektu oraz zlecenia – dla zleceń płatnych za pobraniem (patrz pkt. 14 c Regulaminu).
 • Za datę realizacji zlecenia przez Usługodawcę przyjmuje się datę:
  • przekazania przedmiotu zamówienia podmiotowi doręczającemu zgodnie z ust. 14,
  • powiadomienia Użytkownika o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym.
 • Użytkownicy mogą dokonywać płatności za przedmiot zlecenia na rzecz Usługodawcy albo:
  • jako przedpłatę przelewem bankowym przed realizacją zlecenia – jako płatność on-line z serwisu PayU.pl. Usługodawca korzysta z pośrednictwa serwisu www.payu.pl gwarantującego pełne bezpieczeństwo transakcji i zachowanie tajności przekazywanych danych przy obciążaniu rachunków bankowych.
  • jako przedpłatę przelewem bankowym przed realizacją zlecenia – jako zwykły przelew elektroniczny.
  • gotówką za pobraniem – tylko w przypadku jeśli Użytkownik jest podmiotem gospodarczym i dostarczy Usługodawcy
   dokumenty rejestrowe (Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej lub odpis z KRS i REGON, NIP).
 • Użytkownik może zmienić parametry Zamówienia, rodzaj przesyłki, dane adresowe przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
  • jeśli zmiana parametrów Zamówienia niesie ze sobą zwiększenie ceny całkowitej, Użytkownik zobowiązany
   jest dopłacić różnicę przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
  • jeśli zmiana parametrów Zamówienia niesie ze sobą zmniejszenie ceny całkowitej, Usługodawca może zwrócić różnicę na rzecz Użytkownika,
   potrącając z kwoty zwrotu 2,00 zł tytułem kosztów przelewu bankowego lub zaproponować dodatkową usługę w kwocie różnicy.
 • Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów” Użytkownik akceptuje ofertę Usługi zgodnie z jej opisem i ceną podanymi na stronie FotoPrintum.pl oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem. Zatwierdzenie zlecenia poprzez ikonę „Zamów” traktuje się jak zawarcie umowy na wykonanie Usługi.
 • Składając zamówienie Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów – zdjęć, tekstów, grafik,
  które dostarczył Usługodawcy i które zostaną wydrukowane w zleceniu Użytkownika i nie narusza swoim działaniem
  praw osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne szkody z tego wynikające.
 • Doręczenie wykonanego przedmiotu zlecenia do Użytkownika odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 • Koszty doręczenia przedmiotu zlecenia pokrywa Użytkownik i są one podane w formularzu zamówienia oraz w serwisie FotoPrintum.pl w zakładce Cennik.
 • Istnieje możliwość osobistego odbioru przedmiotów zlecenia w siedzibie Usługodawcy.
 • W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zlecenia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację
  zlecenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika.
 • Po wykonaniu zlecenia Usługodawca wystawia paragon lub na życzenie, fakturę VAT.
  Jednocześnie Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 • Każdy Użytkownik ma możliwość jednokrotnego zamówienia druku jednej bezpłatnej strony testowej albumu z wybranymi przez siebie zdjęciami
  lub jej wybranego fragmentu. Ponosi wówczas jedynie koszty przesyłki zgodnie z ust. 17 i 18. W przypadku określonym w ust. 22,
  realizacja druku strony testowej odbywa się na takich samych zasadach jak realizacja innego zlecenia.

5. Reklamacje

 • Reklamację może złożyć każdy Użytkownik serwisu FotoPrintum.pl posiadający zrealizowane zlecenie.
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dokonanie przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno,
  aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone w formie pisemnej mailem na adres: zamowienia@fotoprintum.pl
  bądź listownie na adres Sklepu i zawierać dane Użytkownika, nr zlecenia i opis niezgodności.
 • Każda reklamacja zgłoszona przez Użytkownika będzie rozpatrywana indywidualnie.
 • Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze od godz. 8-16.
 • W przypadku uszkodzenia przesyłki Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia jej do dyspozycji
  Usługodawcy do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 • Reklamacje bez względu na rodzaj zlecenia rozpatrywane będą w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 roku poz. 827 ), Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia
  od umowy jeśli Usługodawca wykonał w pełni zamówienie za wyraźną zgodą Użytkownika.
 • Gwarancja drugiej szansy pozwala na ponowny druk przedmiotu zamówienia za połowę jego podstawowej ceny (rabat nie dotyczy
  zniżek specjalnych, kuponów z akcji grupowych oraz kuponów indywidualnych oraz kosztów przesyłki) jeśli Użytkownik:

  • odeśle przedmiot zamówienia w przeciągu 7 dni od jego otrzymania;
  • za pośrednictwem programu FotoPrintum przekaże poprawiony projekt.

6. Własność intelektualna

 • Zawartość serwisu FotoPrintum.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 • Prawa do serwisu FotoPrintum.pl oraz treści w nim zawarte należą do firmy SONAR Sp. z o.o.
 • Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, ikony, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe,
  znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu FotoPrintum.pl.
 • Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze stron www.FotoPrintum.pl
  bez zgody Administratora jest zabronione.

7. Postanowienia końcowe

 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu.
  O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.
  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 • Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu FotoPrintum.pl należy zgłaszać mailowo na adres
  internetowy serwisu lub listownie na adres Usługodawcy.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wymienionych wyżej ustaw.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKLEPEM, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane
  sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje
  poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2014 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Administrator  Sonar Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem fotoprintum.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU  FOTOPRINTUM.PL

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, w szczególności: dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

REJESTRACJA W SERWISIE FOTOPRINTUM.PL

3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.3.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.6. Dane osobowe są przetwarzane:

3.6.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.8. Dane osobowe są przetwarzane:

3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

4.5. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sonar Sp. z o.o. polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sonar Sp. z o.o., chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

6.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

6.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

6.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

6.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

6.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

6.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

6.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

6.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

6.3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

8.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

8.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

8.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

8.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

8.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

8.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

8.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

8.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

8.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

8.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

8.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

8.2.1. w formie pisemnej na adres: Sonar Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89 (66400 Gorzów Wlkp.);

8.2.2. drogą e-mailową na adres: rodo@sonar.pl.

8.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

8.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

8.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

8.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

8.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

8.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

8.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

9. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej oraz partnerom handlowym. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator, dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

9.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

10.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

10.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

11.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@sonar.pl lub adres korespondencyjny Sonar Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89 (66400 Gorzów Wlkp.).

13. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

odstąpienie od umowy.pdf – pobierz