Regulamin określa

 • warunki korzystania z serwisu
 • zasady przyjmowania zleceń oraz odstąpienia od umowy
 • warunki przyjmowania materiałów do druku
 • zasady dotyczące zarządzania danymi klienta
 • warunki reklamacji
 • warunki odpowiedzialności Usługodawcy

1. Postanowienia ogólne

 • Administratorem i właścicielem serwisu FotoPrintum.pl jest: SONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kostrzyńskiej 89,
  KRS 0000070136, NIP 599-020-50-85, REGON 210025061, Kapitał zakładowy: 1.622.500, 00 PLN, zwana dalej Usługodawcą lub Administratorem.
 • Serwis dostępny jest pod adresem internetowym https://www.fotoprintum.pl
 • Miejscem zawarcia umowy na usługi oraz wykonywania usług jest siedziba serwisu Usługodawcy.
 • Osoba korzystająca z serwisu FotoPrintum.pl w dalszej części Regulaminu zwana jest Użytkownikiem.
 • Wszystkie formularze i informacje oraz oferta serwisu FotoPrintum.pl dostępne są w języku polskim.
 • Usługodawca świadczy usługi polegające na realizacji indywidualnych zlecewń/zamówień na druk z powierzonych
  przez Użytkownika materiałów tekstowych i zdjęć. W tym celu użytkownik pobiera udostępniony przez Usługodawcę program FotoPrintum.
 • Program FotoPrintum może być używany przez Użytkownika tylko i wyłącznie do przygotowywania
  plików w celu przesłania ich i złożenia zlecenia
  w serwisie FotoPrintum.pl.
 • Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie FotoPrintum oraz jego odpłatne rozpowszechniania przez Użytkownika serwisu FotoPrintum.pl
 • Użytkownik może używać program FotoPrintum nieodpłatnie i przekazywać go nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.

2. Oferty i ceny usług

 • Usługodawca umieszcza pełną ofertę wraz z opisem na stronie FotoPrintum.pl. Jest ona wiążąca w okresie jej udostępniania na witrynie internetowej.
 • Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 • Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy usłudze w chwili złożenia zlecenia
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, a także organizowania
  i odwoływania specjalnych akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen nie obowiązują do zamówień przyjętych do realizacji.
 • Rabaty i promocje nie łączą się.

3. Warunki korzystania z serwisu

 • Warunkiem korzystania z usług jest pobranie bezpłatnego programu FotoPrintum i rejestracja za jego pośrednictwem zlecenia w serwisie FotoPrintum.pl.
 • Użytkownik wypełniając formularz zlecenia wypełnia rubrykę, w której oświadcza czy zapoznał się z Regulaminem.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system operacyjny i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia
  połączenia się i korzystania z Internetu oraz korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego FotoPrintum.pl.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika (dane wprowadzone przy składaniu zlecenia)
  oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika po zakończeniu realizacji usługi.
 • Dane wprowadzone przy składaniu zlecenia mogą być później zmienione na pisemną prośbę Użytkownika.
  W tym celu musi on przesłać taką prośbę w formie mailowej na adres: zamowienia@fotoprintum.pl

4. Realizacja zleceń

 • Na złożenie i realizację zlecenia składają się następujące etapy:
  • pobranie programu FotoPrintum ze strony FotoPrintum.pl
  • wykonanie projektu graficznego zamawianego produktu lub zlecenie wykonania projektu Usługodawcy,
  • zatwierdzenie zamówienia przez Użytkownika i wybór formy płatności,
  • wysłanie do Usługodawcy za pośrednictwem programu FotoPrintum gotowego projektu lub w przypadku zlecenia
   projektu Usługodawcy, na adres mailowy zamowienia@fotoprintum.pl niezbędnych do jego realizacji zdjęć/plików,
  • płatność Użytkownika dla Usługodawcy zgodnie z wybranym rodzajem płatności,
  • realizację usługi przez Usługodawcę i wysyłkę gotowego produktu do Użytkownika,
  • Usługodawca wyśle maile do Użytkownika z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji,
   otrzymania płatności od Użytkownika i wysłania gotowego produktu po realizacji usługi.
 • Każde zlecenie Użytkownika jest rejestrowane w serwisie FotoPrintum.pl i otrzymuje osobisty numer zlecenia.
 • Wypełnienie formularza zamówienia w programie FotoPrintum i wysłanie do Usługodawcy materiałów (plików)
  przez Użytkownika jest równoznaczne ze zleceniem usługi.
 • Zlecenia w serwisie FotoPrintum.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w przesłanych przez Użytkownika materiałach.
  Jeśli materiały te zawierają treści niezgodne z prawem, normami społecznymi lub obyczajowymi, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi.
 • Składając zlecenie Użytkownik oświadcza jednocześnie, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów – zdjęć, tekstów, grafik, które dostarczył
  Usługodawcy i które zostaną wydrukowane na zlecenie Użytkownika oraz, że nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do FotoPrintum.pl z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez Użytkownika, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego,
  koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 • Usługodawca nie dokonuje korekty merytorycznej przesłanych przez Użytkownika materiałów.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
 • Standardowy czas realizacji zlecenia wynosi od 4 do 7 dni roboczych i jest liczony od dnia roboczego następującego po:
  • otrzymaniu kompletnego, wolnego od błędów projektu, zlecenia oraz otrzymania potwierdzenia płatności od serwisu PayU.pl,
  • zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sonar. sp z.o.o.
  • otrzymania kompletnego, wolnego od błędów projektu oraz zlecenia – dla zleceń płatnych za pobraniem (patrz pkt. 14 c Regulaminu).
 • Za datę realizacji zlecenia przez Usługodawcę przyjmuje się datę:
  • przekazania przedmiotu zamówienia podmiotowi doręczającemu zgodnie z ust. 14,
  • powiadomienia Użytkownika o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym.
 • Użytkownicy mogą dokonywać płatności za przedmiot zlecenia na rzecz Usługodawcy albo:
  • jako przedpłatę przelewem bankowym przed realizacją zlecenia – jako płatność on-line z serwisu PayU.pl. Usługodawca korzysta z pośrednictwa serwisu www.payu.pl gwarantującego pełne bezpieczeństwo transakcji i zachowanie tajności przekazywanych danych przy obciążaniu rachunków bankowych.
  • jako przedpłatę przelewem bankowym przed realizacją zlecenia – jako zwykły przelew elektroniczny.
  • gotówką za pobraniem – tylko w przypadku jeśli Użytkownik jest podmiotem gospodarczym i dostarczy Usługodawcy
   dokumenty rejestrowe (Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej lub odpis z KRS i REGON, NIP).
 • Użytkownik może zmienić parametry Zamówienia, rodzaj przesyłki, dane adresowe przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
  • jeśli zmiana parametrów Zamówienia niesie ze sobą zwiększenie ceny całkowitej, Użytkownik zobowiązany
   jest dopłacić różnicę przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
  • jeśli zmiana parametrów Zamówienia niesie ze sobą zmniejszenie ceny całkowitej, Usługodawca może zwrócić różnicę na rzecz Użytkownika,
   potrącając z kwoty zwrotu 2,00 zł tytułem kosztów przelewu bankowego lub zaproponować dodatkową usługę w kwocie różnicy.
 • Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów” Użytkownik akceptuje ofertę Usługi zgodnie z jej opisem i ceną podanymi na stronie FotoPrintum.pl oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem. Zatwierdzenie zlecenia poprzez ikonę „Zamów” traktuje się jak zawarcie umowy na wykonanie Usługi.
 • Składając zamówienie Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów – zdjęć, tekstów, grafik,
  które dostarczył Usługodawcy i które zostaną wydrukowane w zleceniu Użytkownika i nie narusza swoim działaniem
  praw osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne szkody z tego wynikające.
 • Doręczenie wykonanego przedmiotu zlecenia do Użytkownika odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 • Koszty doręczenia przedmiotu zlecenia pokrywa Użytkownik i są one podane w formularzu zamówienia oraz w serwisie FotoPrintum.pl w zakładce Cennik.
 • Istnieje możliwość osobistego odbioru przedmiotów zlecenia w siedzibie Usługodawcy.
 • W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zlecenia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację
  zlecenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika.
 • Po wykonaniu zlecenia Usługodawca wystawia paragon lub na życzenie, fakturę VAT.
  Jednocześnie Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 • Każdy Użytkownik ma możliwość jednokrotnego zamówienia druku jednej bezpłatnej strony testowej albumu z wybranymi przez siebie zdjęciami
  lub jej wybranego fragmentu. Ponosi wówczas jedynie koszty przesyłki zgodnie z ust. 17 i 18. W przypadku określonym w ust. 22,
  realizacja druku strony testowej odbywa się na takich samych zasadach jak realizacja innego zlecenia.

5. Reklamacje

 • Reklamację może złożyć każdy Użytkownik serwisu FotoPrintum.pl posiadający zrealizowane zlecenie.
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dokonanie przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno,
  aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone w formie pisemnej mailem na adres: zamowienia@fotoprintum.pl
  bądź listownie na adres Sklepu i zawierać dane Użytkownika, nr zlecenia i opis niezgodności.
 • Każda reklamacja zgłoszona przez Użytkownika będzie rozpatrywana indywidualnie.
 • Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze od godz. 8-16.
 • W przypadku uszkodzenia przesyłki Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia jej do dyspozycji
  Usługodawcy do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 • Reklamacje bez względu na rodzaj zlecenia rozpatrywane będą w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 roku poz. 827 ), Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia
  od umowy jeśli Usługodawca wykonał w pełni zamówienie za wyraźną zgodą Użytkownika.
 • Gwarancja drugiej szansy pozwala na ponowny druk przedmiotu zamówienia za połowę jego podstawowej ceny (rabat nie dotyczy
  zniżek specjalnych, kuponów z akcji grupowych oraz kuponów indywidualnych oraz kosztów przesyłki) jeśli Użytkownik:

  • odeśle przedmiot zamówienia w przeciągu 7 dni od jego otrzymania;
  • za pośrednictwem programu FotoPrintum przekaże poprawiony projekt.

6. Dane osobowe

 • Usługodawca w pełni przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza,
  iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronom trzecim.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1182 ) )
  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celu realizacji usług oraz do przesyłania informacji handlowych
  i marketingowych dotyczących serwisu.

7. Własność intelektualna

 • Zawartość serwisu FotoPrintum.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 • Prawa do serwisu FotoPrintum.pl oraz treści w nim zawarte należą do firmy SONAR Sp. z o.o.
 • Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, ikony, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe,
  znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu FotoPrintum.pl.
 • Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze stron www.FotoPrintum.pl
  bez zgody Administratora jest zabronione.

8. Postanowienia końcowe

 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu.
  O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.
  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 • Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu FotoPrintum.pl należy zgłaszać mailowo na adres
  internetowy serwisu lub listownie na adres Usługodawcy.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wymienionych wyżej ustaw.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKLEPEM, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane
  sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje
  poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2014 roku.

Polityka prywatności

Serwis FotoPrintum.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy zarejestrowali swoje zlecenia w serwisie.

Ochrona danych osobowych
Serwis FotoPrintum.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników.

Gromadzenie danych osobowych
Serwis FotoPrintum.pl posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do realizacji zleceń użytkowników.
Są to imiona, nazwiska, adres, telefon, adres e-mail użytkownika lub w przypadku użytkowników będących podmiotami gospodarczymi,
dane adresowe firmy, osoba kontaktowa, telefon, adres e-mail i numer NIP.

Serwis FotoPrintum.pl daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych (w celu modyfikacji
lub całkowitego usunięcia danych prosimy o przesłanie takiej prośby na adres: zamowienia@fotoprintum.pl).

Cookies oraz adres IP

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych
na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików Cookies może spowodować
utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co FotoPrintum nie odpowiadają.

Wiadomości/Reklama

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności
związanej z serwisem FotoPrintum.pl (wcześniej Fotoalbumy24.eu i Fotokalendarze24.eu). Pod tym określeniem rozumiemy informacje o nowościach,
aktualizacjach, promocjach w serwisie oraz pozostałych akcjach reklamowych związanych z oferowanymi przez nas usługami.

Prawa autorskie

Zawarte w całym serwisie FotoPrintum.pl materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW bez zgody właściciela serwisu.
Są to publikacje stworzone przez redakcję, lub inne osoby z redakcja współpracujące i są chronione prawem autorskim,
a ich nieautoryzowane używanie jest łamaniem prawa polskiego.

Serwis FotoPrintum.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

odstąpienie od umowy.pdf – pobierz

Zapisz się na nasz Newsletter!

FreshMail.pl